Krankheitsbild

Polio + Post Polio Syndrom.

Gruppen